Fritids

Före skoldagens början och efter skoldagens slut erbjuder Skäret fritidsverksamhet för barn i förskoleklassen till och med årskurs 3. Fritidsverksamheten är öppet från 7:15 på morgonen och fram till 17:30 (17:00 på onsdagar), och på eftermiddagen serveras mellanmål till barnen. Verksamheten bedrivs i skolans huvudlokal och leda av fritidspedagoger och fritidsledare.

 

I fritidsverksamheten ska barnen fungera i stora och små grupper, men också ges utrymme och ro att vara enskilda individer. Vi arbetar efter läroplanen Lgr11 anpassad efter fritidshem och vi följer kommunens riktlinjer för maxtaxa. Vi strävar efter att det  kompensatoriska uppdraget, elevinflytande och miljömedvetenhet ska genomsyra vår verksamhet som i övrigt vilar på Montessoripedagogikens grunder. 

Målet för fritidsverksamheten är att barnen ska få en meningsfull fritid som grundar sig i elevernas intresse för att lära sig nya saker, utforska och utveckla sig som individer. Nära samarbete med skolverksamheten ger ett heldagslärande och en helhet för eleverna. Skapande verksamhet både inne och ute, samt utflykter till angränsande skogsområden, är en stor del av fritidsverksamheten.