Om skolan

Vi har cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 9
Förskoleklass till årskurs 6 består av en klass i varje årskurs. Till årskurs 7 görs en nyantagning av elever och 7-9 har två parallella klasser. Skolan erbjuder även fritidsverksamhet. Varje klass består av 22-24 elever med minst en klassföreståndare som följer klassen genom respektive stadie. Skolans storlek skapar bra förutsättningar för en nära kontakt mellan elev och lärare, samt en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan skola och föräldrar.

Skolan ligger i anslutning till Påvelunds sporthallar och naturområden, vilka nyttjas flitigt och löpande i verksamheten. Skolmatsal, slöjd, musik, hemkunskap och rektorsexpedition ligger i skolans egen fastighet, ”lilla skolan”, på Redegatan 12. Där går förskoleklass, låg- och mellanstadiet samt Fritids. Förskoleklassen har egen ingång och kapprum. Låg- och mellanstadieklasserna har sina klassrum bredvid varandra och alla barn känner varandra över åldersgränserna.

Högstadieklasserna går i lokalerna på Redegatan 3. Där finns förutom undervisningssalar även grupp- och uppehållsrum. Idrottslektionerna hålls i Påvelunds idrottshallar alternativt utomhus. För hemkunskap, slöjd, musik, bild och skolbespisning går högstadieeleverna ner till ”lilla skolan”.

Montessoripedagogiken influerar undervisningen
Redan från förskoleklass vill vi ta tillvara på barnets naturliga lust att lära, nyfikenheten och den sociala kompetensen. Det är ett år som stimulerar barnets utveckling och lärande inför skolstart. Att sedan följa varje elev, anpassa arbetstakt och tempo och låta individens egna förutsättningar vara vägledande är centralt i vårt sätt att arbeta. Vi undervisar ämnesintegrerat i så stor utsträckning som möjligt och vi lägger stor vikt vid att vidareutveckla elevernas förmåga att självständigt söka, granska och sammanställa material.

Vi följer och stödjer varje elevs individuella utveckling noga
Vi arbetar med väl genomarbetade utvecklingssamtal och IUP (individuella utvecklingsplaner) där vi är tydliga i vår beskrivning av elevernas utveckling på olika områden. Betyg sätts från årskurs 6.

En trygg skolgång är en förutsättning för att trivas och ta till sig kunskap
Vi inleder varje läsår med en temavecka. Då arbetar eleverna ålders- och ämnesintegrerat i olika grupper - i syfte att lära känna varandra och få en fin gemensam start på terminen.

Pulsträning för bästa möjliga inlärning
I tillägg till den vanliga skolidrotten har alla elever från årskurs 6 pulsträning på schemat en gång i veckan, på högstadiet två gånger i veckan. Pulsträning startade som ett projekt på skolan för en del år sedan. Goda resultat ledde till att pulsträning nu är naturligt integrerat i undervisningen. Forskningen pekar på mycket positiva effekter gällande både minne, koncentration och kreativitet kopplat till fysisk rörelse och syftet med pulsträningen är att skapa bästa möjliga inlärningsförmåga. Under passen används pulsband och pulsmätare som registrerar elevernas puls i realtid. Ett längre tidningsreportage om skolans pulsträning finns att läsa här: Montessoritidningen nr. 5/6 2017

Skolhälsovård och SYO
Skolan har en egen skolsköterskemottagning och vår skolsköterska är på skolan fyra dagar i veckan. Skolläkare bokas i samråd med skolsköterskan och alla i årskurs 1 erbjuds läkarundersökning. Skolan följer Göteborgs metodstöd och riktlinjer. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska. Skolan har även tillgång till SYO. För kontaktuppgifter till skolhälsovården se kontaktsidan.

Vi lägger stor vikt vid bra skolmat
Skolan ställer höga krav på närproducerade och ekologiska råvaror samt variation i skolmaten. Lunchen som serveras på Skäret kommer från familjeföretaget Kikkis Mat som har lång erfarenhet av skolmat och av olika allergier och matintoleranser.

Fritidsverksamhet som utgår från barnens intresse att lära nya saker
Skäret har fritidsverksamhet och de flesta barn som går på fritids är barn på lågstadiet. Fritidsverksamheten bedrivs i skolans huvudlokal och leds av lärare i fritidshem och fritidspedagoger. I fritidsverksamheten ska barnen fungera i stora och små grupper, men också ges utrymme och ro att vara enskilda individer. Vi arbetar efter läroplanen Lgr11 anpassad efter fritidshem och följer kommunens riktlinjer för maxtaxa. Målet för fritidsverksamheten är att barnen ska få en meningsfull fritid som grundar sig i elevernas intresse för att lära sig nya saker, utforska och utveckla sig som individer. Nära samarbete med skolverksamheten ger ett heldagslärande och en helhet för eleverna. Skapande verksamhet både inne och ute, samt utflykter till angränsande skogsområden är en stor del av fritidsverksamheten. Ansökan till fritids görs i samband med att ditt barn blir antaget till skolan.