Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla för EU:s medlemsländer. Skäret skolkooperativ ek. förening (Skäret) omfattas av det nya regelverket. GDPR medför en utökad informationsskyldighet jämfört med den tidigare gällande personuppgiftslagen, och du som registrerad har rätt till större insyn i hur dina uppgifter behandlas. I denna integritetspolicy informerar vi dig varför och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter. Här kan du även läsa vad du, som registrerad, har för rättigheter och var du kan vända dig med frågor eller synpunkter kopplade till Skärets personuppgiftsbehandling. Du kan även ladda ner den som pdf.

Vad innebär GDPR?
GDPR står för General Data Protection Regulation och kallas på svenska för dataskyddsförordningen. Regelverket syftar till att utöka skyddet för personuppgifter på ett enhetligt sätt i EU:s medlemsländer. Den för med sig utökade rättigheter för dig som får dina personuppgifter registrerade, ett betydligt högre påföljdskrav till de som inte följer förordningen och större utrymme för tillsynsmyndigheter (Datainspektionen i Sverige) att vidta åtgärder.

GDPR:s huvudprinciper
Samtliga artiklar i GDPR bygger på sex principer, vilka även utgör ramen för Skärets personuppgiftsbehandling. Det innebär att Skäret alltid ska ha stöd i följande principer, i samband med att personuppgifter behandlas:

 1. Laglighet – All personuppgiftsbehandling ska ha stöd i lag (se de lagliga grunderna nedan).
 2. Öppenhet – Den som personuppgifterna angår, ska få information om hur uppgifterna behandlas.
 3. Ändamålsenlighet – Uppgifterna ska samlas in för särskilda förutbestämda ändamål och får inte behandlas för andra ändamål.
 4. Lagringsminimering – Personuppgifterna ska inte lagras längre än nödvändigt och lagringstiden ska bestämmas i förhand.
 5. Uppgiftsminimering – Personuppgifterna ska vara relevanta och inte vara fler än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet.
 6. Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska skyddas genom bl.a. sekretess, behörigheter och tekniska lösningar. Vid behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter tillhörande någon med skyddad identitet, vidtar Skäret extra skyddsåtgärder.

 
Laglig grund för behandling
För att Skäret ska efterleva GDPR:s regler måste det, som sagt, finnas en laglig grund för behandling. Skäret måste därför alltid kunna stödja sin personuppgiftsbehandling på någon av följande grunder:

  1. Allmänt intresse – Personuppgiftsbehandling är nödvändig för att bedriva skolverksamhet, vilket är en uppgift av allmänt intresse
  2. Myndighetsutövning – Personuppgiftsbehandlingen sker till följd av Skärets myndighetsutövning.
  3. Rättslig förpliktelse – Skäret är skyldig att behandla personuppgiften enligt lag.
  4. Samtycke – Den registrerade, eller den som har vårdnaden för denne, har samtyckt till personuppgiftsbehandling.
  5. Fullgöra avtal – Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Skäret ska kunna fullgöra ett avtal med den registrerade
  6. Vitala intressen – När personuppgiftsbehandling krävs i livsavgörande akuta situationer då den registrerade saknar möjlighet att lämna samtycke.
  7. Intresseavvägning – När Skäret bedömer att skolans intresse att behandla personuppgifter väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade

 

Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen? 
Det är Skäret som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv och din integritet. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering genom att kontakta oss på styrelsen@montessoriskolan-skaret.se

Varför behandlar Skäret personuppgifter?

Till dig som är elev på Skäret
Eleverna och deras skolgång är kärnan i Skärets verksamhet. Det faktum att många av våra elever är barn, medför att deras personuppgifter är extra skyddsvärda. Skäret behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leda den dagliga verksamheten, fullgöra våra administrativa skyldigheter och i samband med ärendehandläggning som innebär myndighetsutövning. Nedan finner du de vanligaste situationerna, där elevers personuppgifter behandlas. I tabellen finns även information om vilken laglig grund Skäret har för behandlingen.

I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Dokumentering och framtagning av bedömningsunderlag Allmänt intresse
Registrering och hantering av specialkost Allmänt intresse
Vid kommunikation med elev Allmänt intresse
I samband med skolresor Allmänt intresse
I samband med sociala och traditionsenliga evenemang Intresseavvägning
FÖR SKOLADMINISTRATIVA SYFTEN LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Hantering av sjukintyg Allmänt intresse
Upprättande av elevregister, klasslista, informationslistor Allmänt intresse
Upprättande av schema Allmänt intresse
Ansökan om busskort för elev Allmänt intresse
Rapportering av skolbyte Rättslig förpliktelse
Överlämnande av kopia på slutbetyg Rättslig förpliktelse
Fakturering av skolpeng Rättslig förpliktelse
Registrering av frånvaro Rättslig förpliktelse
Rapportering inför studiebidrag Rättslig förpliktelse
I samband med skolfoto Samtycke från elev över 18 år eller från elevens vårdnadshavare
Nominering och utdelning av stipendium Intresseavvägning
VID ÄRENDEHANTERING SOM INNEBÄR MYNDIGHETSUTÖVNING LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Upprättande av åtgärdsprogram Allmänt intresse och Myndighetsutövning
Antagning av elev Myndighetsutövning
Vid beslut om insättande av stödresurser Myndighetsutövning
Vid betygssättning Myndighetsutövning
Vid avstängning av elev Myndighetsutövning
Vid befrielse från uppgifter i skolan som annars är obligatoriska Myndighetsutövning

 

Till dig som är vårdnadshavare för en elev på Skäret
Du som är vårdnadshavare för ett barn som går på Skäret har en viktig del i ditt barns skolgång. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bedriva skolverksamheten och för skoladministrativa ändamål. Nedan finner du de vanligaste situationerna, där vårdnadshavares personuppgifter behandlas.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Löpande kommunikation angående händelser relaterade till elevens skolgång Allmänt intresse
Frånvarohantering Allmänt intresse
FÖR SKOLADMINISTRATIVA SYFTEN LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Elevregistrering Allmänt intresse
Upprättande av anhöriglista Allmänt intresse
VID ÄRENDEHANTERING SOM INNEBÄR MYNDIGHETSUTÖVNING LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Antagning av elev Myndighetsutövning

 

Arbetssökande till Skäret
För dig som söker anställning vid Skäret gäller följande. För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi spara dina personuppgifter som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om dina kontaktuppgifter och de uppgifter som du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument. Det är som utgångspunkt endast vår rekryteringsansvariga som har tillgång till uppgifterna, men de kan även komma att lämnas ut till företag och konsulter såsom rekryteringsfirmor och experter som hjälper oss med rekryteringsprocessen. Vi kommer att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen. I de fall ansökan inte leder till en direkt rekrytering, sparar vi gärna din ansökan under en rimlig tid därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov, om du samtycker till det i skrift.

Hur länge sparar Skäret dina uppgifter?
Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Därefter raderas personuppgifterna. Om behandlingen grundas på ditt samtycke kommer vi omedelbart upphöra behandlingen om du återtar ditt samtycke.

Personnummer
Skäret behandlar endast personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det sker exempelvis i samband med elevregistrering, rapportering av studiebidrag, rapportering av slutbetyg, ansökan om busskort, hantering av sjukintyg eller upprättande av åtgärdsprogram.

Vilka har tillgång till de personuppgifter som Skäret samlar in?
Informationen som Skäret samlar in kan komma att överföras till myndigheter och offentliga organ såsom Göteborgs Stad, Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska centralbyrån. Även privaträttsliga aktörer som Skäret har avtal med kan få tillgång till personuppgifter. Då rör det sig exempelvis om leverantörer av IT-system eller skolfotoföretag. 
Skäret överför, som huvudregel, inte personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om sådan överföring ändå sker säkerställer Skäret att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt.

Cookie-användning
Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelse av Skärets hemsida. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Cookie-användning regleras i lagen om elektronisk kommunikation och myndigheten Post- och telestyrelsen ansvarar för tillsynen.

Vilka typer av cookies använder vi?
Det finns olika typer av cookies och de har varierande livslängd. Permanenta cookies lagras under en längre tid på din dator eller mobila enhet och används t.ex. för att dina inloggningsuppgifter ska sparas till nästa gång om du använder dig av ”kom ihåg mig”-funktionen vid inloggning. 
Vi använder även sessionscookies, som sparas tillfälligt, och raderas när du stänger webbläsaren.

Hur gör jag för att förhindra eller radera cookies?
Du kan radera installerade cookies och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare. Webbläsare fungerar olika, men leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna för att passa dina behov och preferenser. Så här hanterar du cookies i Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox

Vad har jag som registrerad för rättigheter?
Du har rätt till insyn i hur dina eller dina barns personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att när som helst återta samtycke till behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör. 
Det är Skäret som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att inkomma med synpunkter eller frågor genom att maila styrelsen. Skulle du uppleva att Skäret inte behandlar dina eller dina barns personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt för oss att ge dig snabb och bra service för att du ska känna dig trygg hos oss på Skäret!

Fullständiga kontaktuppgifter om personuppgiftsansvarig Skäret skolkooperativ ek. förening

Adress: Skäret skolkooperativ ek. förening, Redegatan 12, 426 77 Västra Frölunda
E-post: styrelsen@montessoriskolan-skaret.se
Organisationsnummer: 716445-2323