Frågor och svar

Vad innebär det att Skäret är en fristående skola?
Många skolor drivs av kommunen, mer formellt uttryckt säger man att kommunen är huvudman, men skolor kan också ha det som kallas enskilda huvudmän och kallas då fristående skolor, i dagligt tal friskolor. Skärets ekonomiska förening, som ägs och drivs av föräldrar, är en sådan enskild huvudman.

Vad händer om ett barn från Skäret måste flytta till en skola som har en annan pedagogisk inriktning?
Vi följer läroplanen som gäller för alla skolor så kunskapsmässigt möter det inga hinder. Hur eleven upplever förändringen är förstås individuellt och påverkas ju av så mycket mer än den pedagogiska inriktningen.

Drivs skolan i vinstsyfte?
Nej, eventuellt överskott återförs direkt i verksamheten. 

Har ni kurator på skolan?
Ja, vi har tillgång till kurator, skolpsykolog, specialpedagog och SYO. 

Varför är inte Montessoriskolan Skäret auktoriserade av Svenska Montessoriförbundet?
Montessoriskolan Skäret har valt att inte auktorisera sig eftersom vi på detta sätt bedömer att vi får större pedagogisk frihet.

Hur upplever eleverna övergången från en montessoriskola som Skäret till gymnasiet?
Oavsett vilken skola man kommer från så finns det skillnader mellan grundskolan och gymnasiet; tempot trappas i regel upp och kraven ökar. Bland Skärets elever har den stora merparten klarat denna övergång mycket bra. De trivdes bra på Skäret men trivs lika bra på gymnasiet.

Hur är maten på skolan?
Maten som serveras på Skäret uppskattas av såväl elever som personal och levereras av en leverantör som ställer höga krav på såväl råvaror som variation. Vår leverantör har god insikt och erfarenhet av olika allergier och matintoleranser. 

 

Hur är ljudnivån på Skäret?
Ljudnivån kan beskrivas som behaglig under lektionstid och fullt normal i övrigt för att vara en miljö där det vistas många barn och ungdomar. Montessoripedagogiken tränar eleverna i att visa varandra hänsyn och i det ingår till exempel att inte störa varandra när man arbetar. Sedan är det likadant hos oss som i alla andra skolor, att Arbetsmiljöverket genomför regelbunden tillsyn och informerar oss om bland annat bullermätningar.

Hur fungerar det med skolhälsovården?
Skärets skolhälsovård är belägen på skolan. Skolläkare bokas i samråd med skolsköterskan och alla i årskurs 1 erbjuds läkarundersökning. Skolan följer Göteborgs metodstöd och riktlinjer. För kontaktuppgifter till skolhälsovården se kontaktsidan.