Engagemang

 

Vad innebär ett föräldrakooperativ?
Det innebär att det är du som förälder, som tillsammans med de andra föräldrarna, skapar de yttre förutsättningarna för ditt barns skola. Är man är intresserad av den här skolformen och de fördelar den för med sig, är det en förutsättning att man kan och vill engagera sig som förälder. Att föräldrarna tar ansvar för en del av skolans angelägenheter innebär i praktiken att större resurser kan läggas på barnen och undervisningen. Tiden du lägger på skolans arbete beror på inom vilket ansvarsområde du väljer att engagera dig; och den tid det tar kan förstås variera från år till år. 

Skäret skolkooperativ
Den ekonomiska föreningen ”Skäret skolkoperativ” äger och driver Montessoriskolan Skäret samt är skolans huvudman. (På samma sätt som kommunen är huvudman i en kommunal skola). Alla antagna familjer erbjuds medlemskap i denna förening och insatsen är för närvarande 50 kronor per förälder. Medlemskapet ger rösträtt vid stämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman utser styrelsen och det är här de viktigaste övergripande besluten fattas. Medlemmar får även möjlighet att besluta i frågor som utöver styrelsens sammansättning kan röra till exempel föreningens mål, organisation och ekonomi. Styrelsen förvaltar sedan föreningens verksamhet mellan stämmorna. Styrelsens uppgifter är att besluta i och driva strategiska frågor samt att ansvara för ekonomin och den ekonomiska redovisningen. Styrelsen är arbetsgivare för skolans anställda och rektor är arbetsgivarrepresentant. Det är också rektorn som har det fulla ansvaret för pedagogik, samt operativt ansvar för personal och administration. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Återkommande aktiviteter med obligatoriskt deltagande
Skolan har två aktiviteter per termin där alla förväntas delta och bidra efter bästa förmåga; en städdag och en fixardag. Totalt blir det fyra dagar per läsår. De annonseras i god tid och infaller normalt på lördagar. Som förälder förväntas man också under någon period under de år barnet går på skolan ha en aktiv roll i till exempel styrelsearbete eller i någon av arbetsgrupperna nedan. Kontakt till de olika grupperna kan förmedlas via Styrelsen.

Arbetsgrupper
Skolformen förutsätter en intresserad och aktiv föräldragrupp. En viktig del av detta engagemang utövas i arbetsgrupperna, som ansvarar för olika delar av skolans skötsel. Arbetsuppgifterna i dessa grupper är mycket varierande och spänner över ett stort område. Varje år sker en naturlig rotation i grupperna. Medlemmar slutar på grund av att deras barn går ut nian, några kanske väljs in i styrelsen eller byter till andra arbetsgrupper. Samtidigt kommer det in nya föräldrar, som också kan tillföra nya idéer och arbetsmetoder. Det gör att arbetsgrupperna ständigt förändras och utvecklas.

Våra arbetsgrupper är:

Fixargruppen: Sköter på uppdrag av styrelse eller rektor att skolans lokaler och utomhusytor fungerar och hålls i ordning, samt planerar och organiserar arbetet vid fixardagarna som hålls en gång per termin.

Städgruppen: Planerar och organiserar arbetet vid storstädningarna som infaller en gång per termin.

Matgruppen: Ordnar fika och mat vid städ- och fixardagar.

Sociala gruppen: Har som huvuduppgift att främja gemenskapen mellan skolans barn och föräldrar. Detta sker genom diverse aktiviteter, till exempel after work, skridskoutflykter och familjepicknick.

Styrelse, valberedning och revisorer
Även dessa funktioner består av föräldrar. I styrelsen finns de fasta rollerna Styrelseordförande, kassör och sekreterare. Kompetens inom bl.a. kommunikation, HR, fastighetsfrågor och stadsutveckling eftersträvas också gärna. Valberedningens främsta uppgift är att hitta och ge förslag till stämman på nya styrelseledamöter. Revisorerna granskar i en årlig revision bl.a. styrelsens arbete och föreningens årsbokslut. 

Välj själv i vilken funktion du vill ta en mer aktiv roll
Som förälder på Skäret förväntas du vid någon tidpunkt ta en aktiv roll i någon av funktionerna ovan. Du väljer själv utifrån kompetens, intresse och förutsättningar. Om du är ny förälder på Skäret, prata gärna med andra föräldrar som kanske varit med ett tag för att få större inblick i arbetet i de olika grupperna. Kontakta gärna själv representant för den grupp eller funktion där du vill engagera dig. Kontaktuppgifter till de olika grupperna och funktionerna kan förmedlas via Styrelsen. (Se ”Kontakt” för mailadress till styrelsen). Har du några frågor kring ditt föräldraengagemang så är du också välkommen att kontakta styrelsen.   

Engagemangsunderlag
Bland annat för valberedningens arbete är engagemangsunderlaget som du som förälder fyller i viktigt för att hitta rätt kompetens. Men även i det löpande arbetet kan behov av specifik kompetens uppstå. Då är engagemangsunderlagen en viktig källa för att hitta dig som kanske har just den kompetens som skolan behöver i en specifik fråga.

Ekonomi 
Montessoriskolan Skäret drivs utan vinstsyfte och eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Föreningen har balans i ekonomin och god likviditet. Skolans helt dominerande inkomst är den skolpeng som utgår till friskolor från Göteborgs kommun. En annan intäkt är de avgifter som föräldrar betalar för fritidshemsplatserna. Där följer skolan kommunens regler om maxtaxa. För skolplats debiteras inga avgifter. Föreningen äger skolans huvudbyggnad, vilket innebär att vi kan hålla nere lokalkostnaderna och alltså kan lägga proportionerligt större del av våra pengar på den pedagogiska verksamheten.