Engagemang

 

Vad innebär ett föräldrakooperativ?
Det innebär att det är du som förälder, som tillsammans med de andra föräldrarna, skapar de yttre förutsättningarna för ditt barns skola.Om man är intresserad av den här skolformen och de fördelar den för med sig, är det en förutsättning att man kan och vill engagera sig som förälder. Att föräldrarna tar ansvar för en del av skolans angelägenheter innebär i praktiken att större resurser kan läggas på barnen och undervisningen. Tiden du lägger på skolans arbete beror på inom vilket ansvarsområde du  väljer att engagera dig; och den tid det tar kan förstås variera från år till år.

Skolan har två aktiviteter där alla förväntas delta och bidra efter bästa förmåga och det är en städdag och en fixardag per termin, alltså fyra lördagar per läsår. Som förälder bör man också under någon period under de år barnet går på skolan ha en aktiv roll i till exempel styrelsearbete eller i någon av arbetsgrupperna nedan. Sedan kan man förstås välja om man vill lära känna andra föräldrar och barn  genom att delta i de familjeutflykter eller after work-kvällar som arrangeras men det är naturligtvis inte obligatoriskt.

Skäret skolkooperativ
- en ekonomisk förening som består av skolans föräldrar driver Montessoriskolan Skäret. Alla antagna familjer erbjuds medlemskap i denna förening och insatsen är för närvarande 50 kronor per förälder. Medlemskapet ger rösträtt vid stämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman utser styrelsen och det är här de viktigaste övergripande besluten fattas. Medlemmar får även möjlighet att besluta i frågor som utöver styrelsens sammansättning kan röra till exempel föreningens mål, organisation och ekonomi. Styrelsen förvaltar sedan föreningens verksamhet mellan stämmorna.

Styrelsens uppgifter är att besluta i mål- och inriktningsfrågor samt att ansvara för ekonomin och den ekonomiska redovisningen. Styrelsen är arbetsgivare för skolans anställda och rektor är arbetsgivarrepresentant. Det är också rektorn som har det fulla ansvaret för pedagogik, samt operativt ansvar för personal och administration. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Arbetsgrupper
Skolformen förutsätter en intresserad och aktiv föräldragrupp. En viktig del av detta engagemang utövas i arbetsgrupperna, som ansvarar för olika delar av skolans skötsel som ligger utanför skolpersonalens område. Arbetsuppgifterna i dessa grupper är mycket varierande och spänner över ett stort område. Varje år sker en naturlig rotation i grupperna. Medlemmar slutar på grund av att deras barn går ut nian, några kanske väljs in i styrelsen eller byter till andra arbetsgrupper. Samtidigt kommer det in nya föräldrar, som också kan tillföra nya idéer och arbetsmetoder. Det gör att arbetsgrupperna ständigt förändras och utvecklas. 

Våra arbetsgrupper är:
Fixargruppen sköter på uppdrag av styrelse eller rektor att skolans lokaler och utomhusytor fungerar och hålls i ordning, samt planerar och organiserar arbetet vid fixardagarna som hålls en gång per termin.
Familjesocialagruppen har som huvuduppgift att främja gemenskapen mellan skolans barn och föräldrar. Detta sker genom diverse aktiviteter, till exempel after work, skridskoutflykter och  familjepicknick.
Städgruppen planerar och organiserar arbetet vid storstädningarna som infaller en gång per termin. 
Matgruppen ordnar fika och mat vid städ- och fixardagar.

Ekonomi 
Montessoriskolan Skäret drivs utan vinstsyfte och eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Föreningen har balans i ekonomin och god likviditet. Skolans helt dominerande inkomst är den skolpeng som utgår till friskolor från Göteborgs kommun. En annan intäkt är de avgifter som föräldrar betalar för fritidshemsplatserna. Där följer skolan kommunens regler om maxtaxa. För skolplats debiteras inga avgifter. Föreningen äger skolans huvudbyggnad, vilket innebär att vi kan hålla nere lokalkostnaderna och alltså kan lägga proportionerligt större del av våra pengar på den pedagogiska verksamheten.

På Montessoriskolan Skäret vill vi givetvis ge våra elever den bästa tänkbara skolgången och utbildningen. Vi har många idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas, men den ekonomiska verkligheten hindrar oss tyvärr ibland. Du eller ditt företag kanske har lust att stödja Skäret? Vi tar tacksamt emot olika gåvor och bidrag, som oavkortat går till skolans verksamhet. Använd vårt bankgiro 5919-4001 (Skäret skolkooperativ ek. för.) och märk inbetalningen ”donation” eller kontakta rektor@montessoriskolan-skaret.se